Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN Chacos.eu

Authentic Brands is de officiële distributeur van Chaco in Europa en beheerder van deze webshop.

Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Authentic Brands. Klopperman 4A, 2292 JD te Wateringen. Authentic Brands is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer: 70849331 en met BTW nummer NL858483828B01. Voor alle vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via [email protected] Tevens kunt u hier terecht voor eventuele klachten.

 

1. Algemeen
1.1   Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Chacos.eu en op iedere overeenkomst op afstand die tussen Authentic Brands en een natuurlijk persoon (“Klant”) tot stand komen (“Overeenkomst”).
1.2  Door te bestellen accepteert de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
1.3  Wijzigingen van en aanvullingen op bepalingen van deze Voorwaarden en/of nadere afspraken gelden slechts indien zij door Chacos.eu schriftelijk zijn bevestigd.

2.  Prijzen en betaling
2.1  Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de vermelde prijzen
inbegrepen.
2.2  Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van invoer-, type- of zetfouten.
Voor de gevolgen van invoer-, type of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3  Prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd.
2.4  Betaling van bestellingen via de Website geschiedt via de volgende betalingsmethoden:
iDeal of PayPal.
2.5  Betaling van de bestelling geschiedt als overeengekomen in de overeenkomst. De bestelling wordt pas verzonden zodra de overeengekomen (vooruit)betaling volledig is voldaan.
2.6  Wanneer de betaling niet binnen 4 dagen na de dag van bestelling is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
2.7  Bij overschrijding van de betalingstermijn genoemd op de factuur is Chacos.eu gerechtigd zonder enige aanmaning of ingebrekestelling aan de Klant van het einde van de termijn af de wettelijke rente in rekening te brengen, te vermeerderen met de buitengerechtelijke (incasso)kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op maximaal 15% van het openstaande bedrag, alsmede de eventuele gerechtelijke kosten.

3.  Levering
3.1  Na een gedane bestelling ontvangt u zo spoedig mogelijk een e-mail ter bevestiging. In deze orderbevestiging staat het aankoopbedrag van uw product(en) en een bijdrage voor de verzendkosten. Mocht u na de bestelling geen bevestiging hebben ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door een
e-mail te sturen aan [email protected]
3.2  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.3  Chacos.eu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
3.4  Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de Klant daarvan bericht ontvangen.
3.5  In het kader van wettelijke regels zal Chacos.eu bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld door het bestelde product niet (meer) op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Klant binnen één maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.6  Producten worden afgeleverd op het afleveradres zoals door de klant opgegeven bij de bestelling. Het risico van verlies of schade aan de producten gaat op de klant over op het moment waarop de producten aan de klant worden afgeleverd.
3.7  Indien de Klant weigert of verzuimt om het product in ontvangst te nemen, behoudt Chacos.eu zich het recht voor om de redelijke kosten van het opslaan van de producten aan de Klant door te rekenen tot aan het moment dat wel afgeleverd kan worden. Indien de aflevering mislukt om een reden buiten Chacos.eu controle om, behoudt Chacos.eu zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen en de betaalde sommen terug te betalen minus de redelijk gemaakte kosten.

4.  Ruilen en retourneren
4.1 Chacos.eu staat de Klant toe (een deel van) de gekochte producten te ruilen of te retourneren, om welke reden dan ook, gedurende 14 werkdagen. Deze termijn begint te lopen op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Chacos.eu en hoeveel en welke producten worden teruggestuurd. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde producten komt voor rekening en risico van de Klant. Indien de Klant na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan Chacos.eu heeft teruggezonden, kan de Overeenkomst op grond van dit artikel niet meer worden opgezegd.
4.2 De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de Klant, tenzij er een fout is gemaakt door Chacos.eu. Het aankoopbedrag (en de verzendkosten indien er een fout is gemaakt door Authentic Brands) wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 werkdagen op de rekening van de Klant teruggestort. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door Chacos.eu niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen. Onterechte retourzendingen worden weer aan de Klant teruggezonden onder inhouding van de verzendkosten.
4.3  Voor ruilingen en/of retourzendingen gelden de volgende voorwaarden: Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele of gelijksoortige degelijke verpakking. De producten dienen in originele staat te zijn, dat wil zeggen ongedragen, ongeschonden, met aangehecht prijs/artikelkaartje. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op opzegging van de overeenkomst op grond van dit artikel.
4.4  Bij ruiling van een defect of verkeerd geleverd product neemt Chacos.eu eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen product voor haar rekening.
4.5  Bij retourneren zal het terug te ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending aan de Klant overgemaakt worden.
4.6  Ruilingen en retourzendingen kunnen worden gestuurd aan:

Authentic Brands ovv. Chacos.eu, Klopperman 4A, 2292 JD, Wateringen.

5.  Controle, Garantie en aansprakelijkheid
5.1  De Klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Gebreken, manco’s of ontbrekende of verkeerde producten die de Klant bij inspectie heeft ontdekt of had moeten ontdekken, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 dagen na de levering aan Chacos.eu te worden gemeld.
5.2 Chacos.eu staat er gedurende 1 maand voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
5.3  Voornoemde garantie geldt niet wanneer enig gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chacos.eu, de Klant en/of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product, het product is aangewend voor (abnormale) doeleinden waarvoor het niet bestemd is, anderszins onzorgvuldig hebben behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Chacos.eu.
5.4  Het in deze Voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de Klant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze Voorwaarden en de Overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en hoedanigheid van hetgeen aan de Klant is verkocht en geleverd.
5.5  De Klant is verplicht Chacos.eu in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken. Indien de geleverde producten gebreken vertonen, zal Chacos.eu naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen dan wel een terugbetaling doen van een in overleg met de Klant vast te stellen bedrag. Dit bedrag zal steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag van het(de) betreffende product(en). Iedere aansprakelijkheid van Chacos.eu voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook of vergoeding van indirecte schade of gevolgschade.

6.  Aanbiedingen
6.1  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2  Aanbiedingen van Chacos.eu gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.3  Chacos.eu kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.  Afbeeldingen en specificaties
7.1  Alle afbeeldingen, foto’s en tekeningen van producten en gegevens betreffende onder andere afmetingen en kleuren op de website zijn zo goed mogelijk weergegeven doch kunnen mogelijk niet volledig representatief zijn voor hun kenmerken en kunnen verschillen in kleur, grootte en voorzien zijn van al dan niet optionele accessoires.
7.2  Al deze ondersteunende informatie voor de aankoop is bedoeld als louter materiaal voor algemene informatie en is indicatief.

8.  Privacy en (Intellectuele) eigendomsrechten
8.1  Indien de Klant een bestelling plaatst bij Chacos.eu worden de gevraagde gegevens opgenomen in het klantenbestand van Chacos.eu. Chacos.eu houdt zich aan de Wet Bescherming persoonsgegevens en zal de  gegevens van de Klant niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy daaromtrent.
8.2 Chacos.eu respecteert de privacy van de gebruikers van de Website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van hun persoonlijke gegevens.
8.3 Chacos.eu vertrouwt erop haar klanten gepaste aanbiedingen te doen middels de Chacos.eu nieuwsbrief.
8.4  Ten aanzien van (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Website of hetgeen geplaatst
Is op de Website verwijst Chacos.eu naar haar Copyright Policy.

9.  Toepasselijk recht
9.1  Op deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten en op alle geschillen die daaruit mochten ontstaan is Nederlands recht van toepassing.